Zwemvereniging Workum

Algemene informatie

Huishoudelijk Reglement:

Het Huishoudelijk Reglement is een aanduiding / verduidelijking van de statuten.
Alle leden dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.
Het Huishoudelijk Reglement kunt u hier downloaden.

Algemene Ledenvergadering:

De notulen van de ALV van juni 2021 is te lezen via deze link: ALV zwemvereniging Workum.

Onze Missie

Zwemvereniging Workum wil in en om Workum de zwemvereniging zijn waarbij haar leden op een verantwoorde, plezierige en sportieve wijze de zwemsport kunnen beoefenen op recreatief en wedstrijdniveau.

Waarbij het behoud van de identiteit van de vereniging en haar leden van groot belang is. 

Zwemvereniging Workum ziet sport niet als een doel op zich, maar als een middel om elkaar te ontmoeten en met elkaar om te gaan.

Zij wil een positieve en sportieve bijdrage leveren aan de opvoeding van iedereen, voornamelijk de jeugd

Vrijwilligers

Ouders zijn een belangrijke groep vrijwilligers. Zonder hen kunnen wedstrijden niet worden georganiseerd of vinden er geen andere activiteiten plaats. SVW is een vereniging van zwemmers die sportief goed wil presenteren, en daarbij teambuilding en gezelligheid ook belangrijk vindt.

Om dit te realiseren zijn er ouders nodig. Binnen de zwemvereniging zijn er talloze taken die kunnen worden ingevuld door ouders van leden. Het kan hierbij gaan om een permanente taak (bestuurs- of commissielid), een meermalige taak (bijvoorbeeld een feestcommissie) of een eenmalige taak (begeleiding bij een kamp).

De taken kosten relatief weinig tijd. Ouders kunnen, door een taak op zich te nemen, de vereniging behoorlijk helpen. Door zelf te assisteren bij bepaalde activiteiten hebben de ouders een prima mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een optimaal sportklimaat voor hun kinderen. Dit is met name van belang als de zwemmer nog jong is. Als ieder ouder een steentje bijdraagt dat hoeven niet steeds dezelfde ouders klaar staan.

Wat deze taken betreft kan een indeling worden gemaakt in niet-sport  specifieke taken, die in principe door iedereen kunnen worden ingevuld, en sport specifieke taken, die gedaan worden door personen die veel met het zwemmen te maken hebben gehad, dan wel die aanleg en/of een opleiding hebben gevolgd voor deze taken.

Sport specifieke taken zijn:

   *    trainer of assistent bij trainingen
   *    coach/begeleider
   *    officials  (klok cursus)

Niet-sportspecifieke taken zijn:

   *    bestuurslid
   *    Commissielid
   *    assisteren bij de organisatie van nevenactiviteiten, zoals toernooien en kampen.
         Bardienst draaien in de sporthal de Rolpeal

Wat zou u als ouder voor de vereniging kunnen doen?

         Officials
         Begeleiding bij wedstrijden
         Ondersteunende werkzaamheden tijdens de thuiswedstrijden.
         Bardiensten draaien in Sporthal “ de Rolpeal”
         Meehelpen/organiseren van activiteiten zoals:
                  bbq / afsluitingseizoenfeest

Wij van de zwemvereniging gaan ervan uit dat de ouders van onze zwemmers ook een steentje willen bijdrage zodat alles goed en soepel loopt. Als u mee wilt helpen dan kunt u zich opgeven bij de leden van de zwemcommissie. Als te weinig mensen zich aanmelden dan is de kans aanwezig dat geplande activiteiten niet door kunnen gaan.